3. Hemokultury

 

SEPSE A JEJÍ  DIAGNOSTIKA POMOCÍ HEMOKULTIVAČNÍCH NÁDOBEK DULAB

 

 

Pro bezprostřední ohrožení života představuje sepse nejzávažnější bakteriální onemocnění, kterému nutno věnovat maximální pozornost při dodržení všech současných pravidel diagnostiky.

O úspěchu nebo neúspěchu hemokultivace rozhoduje klinický pracovník v úzké součinnosti s klinickým mikrobiologem.

 

 

Vzhledem k tomu, že laboratorní diagnostika sepse je značně nákladná, nutno vyšetřování pečlivě indikovat. Mezinárodně uznávané názvosloví uvádí tato základní klinická i laboratorní kritéria sepse:

a) tělesná teplota > 38°C nebo < 36°C

b) tepová frekvence > 90/min.

c) dechová frekvence > 20/min. nebo pa CO2 < 32 torr (při řízené ventilaci)

d) leukocyty > 12 000 nebo < 4 000 mm3 nebo > 10% nezralých forem (musí být splněna alespoň 2 kritéria).

Při těžké sepsi přistupují změny vědomí či chování, známky hypoperfuze nebo dysfunkce orgánů a hypotenze s možností přechodu do septického šoku.

 

 

Při řešení těžkých stavů provázejících sepsi patří stěžejní význam mikrobiologické diagnostice, tedy průkazu bakterií kolujících v krvi, technikám hemokultivačním, které umožňují etiologickou chemoterapii.

Manuální systém hemokultivačních technik DULAB poskytuje ucelenou řadu nádobek, které vyhovují zásadám správné laboratorní praxe v cenách významně nižších ve srovnání s nádobkami dováženými, do jejichž ceny musí být započítána navíc cena za pořízení nákladné přístrojové techniky. Jednotlivé typy jsou uvedeny níže.

 

 

Hlavní požadavky na správnou hemokultivaci jsou:

- přísně aseptický odběr krve do sterilních nádobek s bohatou živnou půdou obohacenou důležitými růstovými faktory,

- časování odběru krve již při vzestupu teplotní křivky, na jejím vrcholu již bývají hemokultury negativní i při probíhající sepsi,

- dostatečný celkový objem krve odeslané do laboratoře, u dospělých minimálně 2x10 ml prvních 24 hodin s opakováním v průběhu dalších 24 hodin, celkem tedy 40ml (toto obecné pravidlo platí i pro nádobky jiných výrobců!). Nádobky DULAB jsou většinou konstruovány pro odběr 10 ml krve a přiměřeně menšího objemu pro použití pediatrické.

- při inokulaci krve do nádobek je třeba dodržovat pokud možno přesně dávku krve, neboť jednotlivé komponenty živné půdy fungují optimálně při zředění krve 1 : 10,

- velmi důležitou složkou všech nádobek je protisrážlivé činidlo. V nádobkách DULAB je obsažen buď liquoid nebo dextran sulfát. Při párové kombinaci je vhodné volit každou nádobku s odlišným antikoagulans, protože např. liquoid může působit inhibičně na některé vyvolavatele sepse.

- nádobky nutno před odběrem uchovávat při pokojové teplotě, po odběru a během transportu do laboratoře dle možnosti při teplotě co nejbližší 37°C (nikoli v chladničkové teplotě),

 

 

- laboratoř prohlíží nádobky minimálně 2x během pracovní doby, neboť růst na klínu u dvoufázových nádobek, resp. zákal či hemolýza v tekuté půdě jsou někdy viditelné již po 8 hodinách inkubace. Při jakékoli známce růstu se provádí mikroskopické vyšetření.

- předběžný pozitivní nález spolu s mikroskopií se ihned hlásí klinickému pracovišti.

 

 

Problematika sepse nemá jednoduchá a snadná řešení. Stále platí, že má vysokou smrtnost, náklady na léčbu jsou mimořádně vysoké, stejně tak i náklady na laboratorní diagnostiku. Řešení není jen v zakoupení nákladných dovážených přístrojů a nádobek, ale v promyšleném, účelném, pro pacienta optimálním a přitom ekonomicky přijatelném využití všech dalších možností. K tomu vytváří bohatá soustava nádobek Dulab ideální možností kombinace pro různé klinické situace a zejména pro dodržení minimálního celkového objemu 40 ml krve pacienta s podezřením na sepsi.

 

 

 

SOUSTAVA MANUÁLNÍCH HEMOKULTIVAČNÍCH NÁDOBEK DULAB

 

 

Hemokultivační nádobky transportní

 

 

Neobsahují bakteriologickou půdu, ale pouze protisrážlivé činidlo v rozpuštěném stavu v nádobkách o objemu 20 ml. Slouží k odběru 10 ml krve, která se po doručení do laboratoře přeočkuje na potřebnou sestavu kultivačních půd tekutých či pevných.

 

 

(38) DEX –HEM

Obsahuje 250 mg dextran – sulfátu v rozpuštěném stavu v 1 ml.

Balení: 5 lahviček v krabičkách zatavených ve fólii

 

(39) LIQ – HEM

Obsahuje 5 mg rozpuštěného polyanetol sulfonátu sodného – liquoidu v 1 ml

Balení: 5 lahviček v krabičkách zatavených ve fólii

 

 

Hemokultivační nádobky s bakteriologickou živnou půdou

 

Umožňují po odběru nádobky množení bakterií v krvi obsažených. Nádobky dvoufázové pro aerobní kultivaci obsahují jednak živnou půdu tekutou a dextran – sulfátem, v níž se původci sepse množí a jednak agarovou živnou půdu pevnou, která je umístěna na stěně nádobky. Ta umožňuje odečítání růstu kolonií bakterií viditelných v průhledu stěnou lahvičky. Není tedy nutné provádět časté subkultury vyočkováním, jako tomu je u nádobek pouze s tekutou půdou. Subkultura u dvoufázových nádobek se zakládá pouhým smočením agarové půdy půdou tekutou.

 

 

(41) Dvoufázová hemokultivační nádobka “100“

Je určena pro odběr do objemu 5 ml krve, takže se hodí především pro použití v pediatrii. Vzhledem k tom, že obsahuje jako antikoagulans pro bakterie zcela netoxický dextran sulfát, lze do nádobky vpravit jakýkoli objem až do 5 ml krve, tedy např. novorozenců až větších dětí.

Tekuté živné půdy je v nádobce cca 45 ml, agarové 22,5 ml. Použije-li se nádobka k vyšetření dospělých, měl by být zachován poměr krve k tekuté půdě 1:10, tedy odběr max. 5 ml.

Složení: trypton-sojový bujon 3%, kvasničný extrakt 0,25%, dextran sulfát 0,025%, obohacovadlo  A 1% ve fázi tekuté, ve fázi pevné: trypton-sojový pepton 3%, tekutý

kvasniční dialyzát 5%, vitamín B6 0,001%, trizma báze 0,03%, agar 1,6%.

Balení: 80 ks lahviček zatavených ve fólii v kartonu.

 

 

(42) Dvoufázová hemokultivační nádobka “200“

Používá se k vyšetření objemu krve do 10 ml v dospělých pacientů. Všechny složky jsou obsaženy ve dvojnásobném množství uvedeném u nádobek “100“.

Balení: 40 ks lahviček zatavených ve fólii v kartonu

 

 

Nádobky jednofázové

Obsahují pouze živnou půdu tekutou s liquoidem. Vyžadují provádění “slepých“ subkultur.

 

 

Jednofázová hemokultivační nádobka “200“

Používá se k průkazu aerobních bakterií a je určena k odběru 10 ml krve. Pozitivita je indikována hemolýzou a / nebo zákalem. Složení (90 ml): trypton sojový bujon 3%, sacharóza 0,09%, liquoid 0,035%, vitamin B6 0,01%, HEM-VIT 1%, kvasničný dialyzát 5%

Balení: 40 ks lahviček zatavených ve fólii v kartonu.

 

Jednofázová hemokultivační nádobka “200-S“

Je založena na velmi citlivé půdě a určena k průkazu aerobních bakterii a k odběru 10 ml krve. Přídavek saponinu k živné půdě způsobí rozpuštění bílých i červených krvinek a tím i uvolnění interacelulárně uložených bakterií. Po odběru je třeba obsah nádobky s krví důkladně promísit. Vzhledem k tomu, že v nádobce nelze pozorovat zákal nebo hemolýzu vyvolanou bakteriemi, jsou nezbytné běžné subkultury. Složení:(90 m) mozkosrdcová infuze 3,7%, liquoid 0.025%, pyridoxal HCl 0,01%, menadion 0,00025%, saponin 0,05%.

Balení: 40 ks lahviček zatavených ve fólii v kartonu.

 

 

(44) Jednofázová hemokultivační nádobka “50“

Je určena k odběru do 2,5 ml krve. Složení: trypton-sojový bujon 3%, kvasničný extrakt 0,25%, dextran sulfát 0,025%, obohacovadlo A 1%.

Balení: 80 ks v kartonu

 

(45) Hemokultivační nádobka ATB-EX

Je určena k aerobní kultivaci a pro odběr 3-8 ml krve od pacientů léčených antibakteriálními látkami. Kromě živných látek a liquoidu obsahuje polymérní adsorbující pryskyřici Amberlit a katex, mající schopnost adsorbovat do inaktivní formy či výrazně snížit léčebně padaná antibiotika. Častější protřepávání nádobky po odběru a během inkubace je nezbytné, nádobky vyžadují běžné slepé subkultury. Složení:(25 ml) trypton-sojový bujon 3%, kvasničný extrakt 0,25%, glukóza 0,06%, sacharóza 0,085%, vitamin B6 0,001%, HEM-VIT 1%, tekutý kvasničný dialyzát 5%, liquoid 0,05%, Amberlit XAD-4 0,04%, Dowex WX2 0,025%. Krev odebírejte při nejnižší očekávané hladině antibiotika.

Balení: 80 lahviček zatavených ve fólii v kartonu.

 

 

 

(36) Hemokultivační nádobka ATB-EX ½

se používá u dětských pacientů antibiotiky léčených v době odběru krve. Obsahuje poloviční dávku všech složek jako hemokultivační nádobka ATB-EX pro dospělé. D nádobky odebírejte 1,5  - 4 ml krve.

Balení: 5 lahviček v krabičkách zatavených ve fólii

 

 

(40) Nádobka LIQ-HEM-S

Urychluje vyšetření krve dětských pacientů o 24 hodin.Obsahuje v celkovém objemu 0,2 ml potřebné množství liquodu a saponinu k udržení 1,5 ml odebrané krve v nesrážlivém a zároveň lyzovaném stavu. Po odběru je třeba důkladně promísit krev s tekutinou v nádobce a co nejrychleji doručit do laboratoře. Tam se ihned bez inkubace přenáší po 0,35 ml na sestavu pevných půd. Umožňuje rychlý průkaz vyvolavatele sepse a kvantifikaci bakteriemie.

Balení: 5 lahviček v krabičkách zatavených ve fólii

 

 

(46)Anaerobní jednofázová hemokultivační nádobka

Živná půda je obsažena v nádobce se šroubovým uzávěrem a je pod negativním tlakem s obsahem cca 3% CO2. Má velmi malý “mrtvý“ prostor. Slouží k odběru 7,5 – 10 ml krve. Složení: (100 ml) Schaedlerův bujon 2,6%, liquoid 0,03%, vitamin K1 0,001%.

Balení: 60 lahviček zatavených ve fólii v kartonu

 

Některé případy doporučených kombinací hemokultivačních nádobek

U dospělých pacientů není-li pravděpodobná anaerobní etiologie:

-dvoufázová nádobka “200“ (nebo “100“) + jednofázová “200“

-dvoufázová nádobka “200“ (nebo “100“) + jednofázová “200“ nebo “200 S“

-dvoufázová nádobka “200“ (nebo “100“) + LIQ-HEM

U dospělých pacientů léčených antibiotiky:

-ATB-EX + dvoufázová “200“

U dospělých pacientů je-li pravděpodobná anaerobní etiologie:

- anaerobní nádobka + dvoufázová “200“

Při odběru nedostatečného objemu krve je vhodné dát přednost prvně uvedené nádobce.

V pediatrii je možno se řídit tím, že stupeň bakteriemie u dětí je obvykle podstatně vyšší než u dospělých a proto lze vycházet z každého získaného objemu krve.

-základní nádobka obecně: dvoufázová “100“, do níž lze vpravit jakýkoliv objem krve, včetně minimálního objemu od novorozenců

-k ní lze přiřadit nádobku LIQ-HEM “S“ je-li k dispozici dalších 1,5 ml krve k urychlení diagnostiky

-u antibiotiky léčených dětí: dvoufázová “100“ + ATB-EX “1/2“